IFP Invest

Welkom bij IFP-Invest

Uw makelaar in Tak-21, Tak-23, en Tak-26

Gespecialiseerd in Tak-23 ‘fonds dédié’; een beleggingsportefeuille met individuele lijnen, verpakt in een Tak-23-contract en beheerd door een fonds- of vermogensbeheerder van uw keuze.

Lees meer

Wettelijk Kader

IFP-INVEST is onder nummer 46536 A ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Wij werken volgens de FSMA-richtlijnen, die streven naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en naar integere financiële markten.

Financial Services and Markets Authority (FSMA)

FSMA staat in voor het toezicht op:

  • De financiële markten
  • Informatie van ondernemingen
  • Bepaalde categorieën financiële dienstverleners en tussenpersonen
  • De naleving van de gedragsregels door financiële bemiddelaars
  • De commercialisering van de financiële producten voor het grote publiek
  • De aanvullende pensioenen

De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers.

Een overzicht van de reglementering die van toepassing is op IFP-INVEST vindt u hier:

Daarnaast volgt IFP-INVEST de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in alle activiteiten, ter bescherming van uw persoonsgegevens. Ons volledige privacy- en cookiebeleid vindt u in de Privacyverklaring.

Transparantie - Belangenconflicten

Voor IFP-INVEST is transparantie van groot belang. Daarom lichten wij hier graag toe hoe wij handelen bij belangenconflicten en wat onze kostenstructuur is.

Elk belangenconflict dat wordt vastgesteld, wordt behandeld volgens de AssurMiFiD-gedragsregels. De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hier kan u meer informatie terugvinden over hoe wij hieraan invulling geven.

Belangenconflictenbeleid

IFP-Invest - Wettelijk kader

Vergoedingen IFP-INVEST

We zijn als makelaar verplicht klanten inzage te geven in de volledige tarificatie. Als klant moet u op de hoogte zijn van alle bronnen van inkomen die wij hebben uit de contracten die we met u sluiten.

  • Een deel van de in- en/of uitstapkosten (tussen 0 en 6%)
  • Een deel van de poliskosten (tussen 0 en 1 %)
  • Een deel van de door fondsbeheerders aan verzekeringsondernemingen betaalde contractuele vergoedingen (tussen 0 en 1 %)

IFP-INVEST engageert zich bij het afsluiten van contracten, of op uw vraag, een volledige inzage te geven in de inkomsten die we hebben via uw dossier. Onze filosofie inzake aan de cliënt doorgerekende vergoedingen is de volgende:

Wanneer de verzekeraar het toelaat (meestal vanaf een bepaald bedrag) rekenen we géén in- of uitstapkosten aan. We laten ons dus vergoeden op onze portefeuille en niet op de transacties, tenzij anders overeengekomen. De gemiddelde portefeuillevergoeding wordt ook berekend in functie van het beheerde vermogen. Hoe hoger het belegde vermogen, hoe lager de cliëntvergoeding, indien het contract dit toelaat. Gemiddeld bedraagt de vergoeding over de gehele portefeuille 0,45%.

SFDR-verordening 2019/2088

Op 10 maart 2021 werd een nieuwe Europese Verordening van toepassing over maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze verordening 2019/2088 is ook van toepassing op ons als makelaar. We moeten er in ons advies rekening mee houden. Het komt er vooral op neer dat we de klanten kunnen aantonen welke beleggingsfondsen al dan niet volledig 'sustainable' zijn,  of met andere woorden 'maatschappelijk verantwoord' beleggen. Wordt er rekening gehouden met milieucriteria? Met mensenrechten? Met gezondheidsrisico’s?

IFP INVEST integreert dit advies niet in zijn verloningsbeleid. Wel leggen we u precontractueel en in het algemeen in ons advies  uit in welke mate de beleggingsfondsen of interne fondsen beantwoorden aan de criteria van de artikelen 6, 8 of 9 van de verordening. Houden de fondsen geen rekening met sustainable criteria, de zogenaamde 'grijze' fondsen (artikel 6). Houden ze er wel rekening mee in zekere mate: de 'lichtgroene' producten (artikel 8) of zijn de beleggings- of interne fondsen werkelijk 100% maatschappelijk verantwoord en kunnen ze het label 'donkergroen' krijgen. Op dit vlak zullen alle marktspelers, met name de fondsbeheerders, de banken en verzekeringsmaatschappijen en de controle-autoriteit FSMA in de komende tijd hun werking en instructies aanpassen. Wij volgen dit voor u op en zorgen voor de noodzakelijke informatie daarover.

Lees de mededeling van de FSMA